دوستی تان چقدر می ارزد؟

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید:
1

دوستت می خواهد به میهمانی برود، از تو می خواهد کفشت را به او قرض بدهی:2

قرار است برای دو هفته، از صمیمی ترین دوستت دور باشی و او به تلفن هم دسترسی ندارد:3

دوستت فراموش کرده تکالیفش را انجام دهد و 10 دقیقه ی دیگر کلاس شروع می شود:4

دوستت باید اتاقش را خانه تکانی کند:5

در یک پروژه درسی به همراه دیگر دوستانت مشغولی، اما بیش تر وظیفه ها بر دوش توست:6

همراه با دوستت در حال خرید هستید و همان لباسی را می بینی که می خواهی بخری، اما انگار دوستت هم همین لباس را می خواهد: