تست افسردگی دکتر دیوید برنز

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید:
1

احساس غم و اندوه می‌کنید؟
2

آینده را تاریک می‌بینید؟
3

احساس می‌کنید بی‌ارزش هستید؟
4

خود را در مقایسه با دیگران حقیر احساس می‌کنید؟
5

آیا مدام از خودتان انتقاد می‌کنید یا خودتان را سرزنش می‌کنید؟
6

آیا در تصمیم‌گیری با دشواری روبرو هستید؟
7

اغلب احساس خشم و رنجش دارید؟
8

آیا علاقه خود را به شغل، سرگرمی، خانواده یا دوستان‌تان از دست داده‌اید؟
9

آیا بی‌انگیزه هستید و انجام کارها برای‌تان دشوار شده است؟
10

آیا خود را پیر و غیرجذاب می‌دانید؟
11

آیا اشتهایتان را ازدست داده‌اید یا برعکس بیش از اندازه پرخوری می‌کنید؟
12

خوابیدن برایتان دشوار شده یا مدام احساس خستگی می‌کنید و بیش از اندازه می‌خوابید؟
13

آیا میل جنسی‌تان را ازدست داده‌اید؟
14

آیا بیش از اندازه نگران سلامت خود هستید؟
15

آیا فکر می‌کنید اگر بمیرید، بهتر است؟