مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست اختلالات روانی SCL-90

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: آیا در هفته گذشته با امروز سردردهایی داشته اید؟

پرسش 2: آیا بی جهت دلشوره دارید و توی دلتان می لرزد؟

پرسش 3: آیا فکرهایی که دوست ندارید، مرتبا وارد سر شما می شوند که ولتان نکنند؟

پرسش 4: آیا ضعف میکنید و سرتان گیج می رود؟

پرسش 5: آیا در هفته گذشته نسبت به روابط زن و شوهری بی علاقه شده اید؟

پرسش 6: آیا دلتان میخواهد از دیگران ایراد بگیرید؟

پرسش 7: آیا فکر میکنید که اختیار فکرهای شما دست دیگران است؟

پرسش 8: آیا احساس میکنید به خاطر بیشتر گرفتاریهای شما، دیگران را باید سرزنش کرد؟

پرسش 9: آیا فراموشکار شده اید؟

پرسش 10: آیا از ریخت و پاشیدگیها (در اطراف) و سرسری گرفتنها (دیگران) ناراحت میشوید؟

پرسش 11: آیا زود دلخور و عصبانی میشوید؟

پرسش 12: آیا در یک هفته گذشته، در ناحیه قلب یا سینه احساس دردهایی داشته اید؟

پرسش 13: آیا از رفتن به جاهای وسیع و یا کوچه و بازار می ترسید؟

پرسش 14: آیا دیگر قوه و بنیه سابق را ندارید و یا کند شده اید؟

پرسش 15: آیا فکر اینکه به زندگیتان خاتمه بدهید به سرتان آمده است؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 16: آیا صداهایی به گوشتان میرسد که دیگران آنها را نمی شنوند؟

پرسش 17: آیا لرزش دارید؟

پرسش 18: آیا احساس میکنید که بیشتر مردم قابل اعتماد نیستند؟

پرسش 19: آیا بی اشتها شده اید؟

پرسش 20: آیا زود به گریه می افتید؟

پرسش 21: آیا در برابر زنها (مردها) احساس خجالت با ناراحتی میکنید؟

پرسش 22: آیا احساس میکنید که طوری گیر افتاده اید که نه راه پیش دارید نه راه پس؟

پرسش 23: آیا ناگهان و بدون هیچ علتی می ترسید؟

پرسش 24: آیا ناگهان آنچنان از کوره در می روید که نتوانید جلوی خودتان را بگیرید؟

پرسش 25: آیا می ترسید تنها از خانه بیرون بروید؟

پرسش 26: آیا خود را برای هر چیزی سرزنش میکنید؟

پرسش 27: آیا کمر دردهایی دارید؟

پرسش 28: آیا احساس میکنید که کارهایتان پیشرفت نمیکند، مثل اینکه گره در کارتان افتاده باشد؟

پرسش 29: آیا احساس تنهایی میکنید؟

پرسش 30: آیا احساس غمگینی میکنید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: آیا برای هر چیز کوچکی زیاد دل نگران میشوید؟

پرسش 32: آیا نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید؟

پرسش 33: آیا همیشه احساس ترس میکنید؟

پرسش 34: آیا زود می رنجید؟ آیا حساس و زود رنج هستید؟

پرسش 35: آیا دیگران از فکرهای شما بدون آنکه به آنها بگویید با خبر میشوند؟

پرسش 36: آیا فکر میکنید که دیگران حرف شما را نمی فهمند؟

پرسش 37: آیا فکر میکنید رفتار مردم نسبت به شما دوستانه نیست، یا اینکه شما را دوست ندارند؟

پرسش 38: آیا برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور هستید خیلی آهسته کار کنید؟

پرسش 39: آیا قلبتان تند میزند؟ طیش دارد؟

پرسش 40: آیا حال تهوع و دل به هم خوردگی داشته اید؟

پرسش 41: در میان کسانی که مثل شما هستند، احساس میکنید از آنها کمتر هستید؟

پرسش 42: آیا در عضلانتان احساس کوفتگی داشته اید؟

پرسش 43: آیا احساس میکنید که دیگران شما را زیر نظر دارند و یا درباره شما با یکدیگر حرف می زنند؟

پرسش 44: آیا دیر خوابتان میبرد؟ خواب رفتن برایتان مشکل است؟

پرسش 45: وقتی کاری را انجام میدهید آیا مجبور هستید آن را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید آنرا درست انجام داده اید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 46: آیا تصمیم گرفتن برایتان مشکل است؟

پرسش 47: آیا از مسافرت با اتوبوس یا قطار یا هر وسیله عمومی دیگر می ترسید؟

پرسش 48: آیا نفس شما تنگ میشود؟

پرسش 49: آیا ناگهان احساس میکنید، گرفته اید (داغ شده اید) و یا یخ میکنید؟

پرسش 50: آیا مجبور هستید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جاها نروید یا دست به بعضی چیزها نزنید برای اینکه از آنها می ترسید؟

پرسش 51: آیا تصور میکنید که گاهی سرتان از فکر خالی میشود؟

پرسش 52: آیا قسمتهایی از بدنتان خواب میرود یا گزگز (سوزن سوزن) میشود؟

پرسش 53: آیا گاهی احساس میکنید که چیزی در گلویتان گیر کرده است؟

پرسش 54: آیا نسبت به آینده ناامید هستید؟

پرسش 55: آیا وقتی کاری را انجام میدهید برایتان مشکل است که تمام حواستان را جمع آن بکنید؟

پرسش 56: آیا در بعضی قسمتهای بدنتان احساس ضعف می کنید؟

پرسش 57: آیا عصبی (کم تحمل) هستید و زود از کوره در میروید؟

پرسش 58: آیا در دستها یا پاها احساس سنگینی میکنید؟

پرسش 59: آیا فکرهای زیادی راجع به مرگ و مردن دارید؟

پرسش 60: آیا پرخوری می کنید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 61: آیا وقتی توجه مردم به شما است یا درباره شما در حضور خودتان حرف میزنند ناراحت میشوید؟

پرسش 62: آیا فکرهایی به سرتان میزند که مال خودتان نیست؟

پرسش 63: آیا حس میکنید که میل شدیدی به کتک زدن و یا آسیب رساندن به دیگران دارید؟

پرسش 64: آیا صبح ها زودتر از معمول بیدار میشوید؟

پرسش 65: آیا خود را مجبور به تکرار بعضی کارها مانند شستن، شمردن یا دست زدن به چیزهایی می بینید؟

پرسش 66: آیا بد خواب هستید؟ ناراحت می خوابید؟

پرسش 67: آیا گاهی حس میکنید که دلتان میخواهد چیزی را پرت کنید، خرد کنید یا بشکنید؟

پرسش 68: آیا فکرها و عقیده ای دارید که دیگران آنها را قبول ندارند؟

پرسش 69: آیا وقتی که با دیگران هستید زیاده از حد در فکر و رفتارتان مراقبهـ ه مبادا کاری کنید که آبرویتان برود؟ (مبادا از شما خطائی سر بزند)

پرسش 70: آیا وقتی در جمع مردم هستید احساس ناراحتی و غریبی میکنید، مثل اینکه با آنها فرق دارید یا اینکه از آنها خجالت میکشید؟

پرسش 71: آیا انجام هر کاری به نظرتان پر زحمت می آید؟

پرسش 72: آیا ناگهان دچار هول شدید و وحشت زدگی میشوید؟

پرسش 73: آیا در بین جمعیت از اینکه چیزی بخورید با بیاشامید ناراحت میشوید؟

پرسش 74: آیا زیادی درگیر میشوید و جر و بحث میکنید؟

پرسش 75: آیا وقتی تنها می مانید مضطرب میشوید؟ میترسید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 76: آیا دیگران قدر و قیمت کارهای شما را نمی دانند؟

پرسش 77: آیا در میان جمع هم خود را تنها احساس می کنید؟

پرسش 78: آیا طوری بیقرار و نا آرام میشوید که نمی توانید یک جا بنشینید؟

پرسش 79: آیا فکر میکنید که آدم به درد نخور و بی ارزشی شده اید؟

پرسش 80: آیا احساس میکنید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد؟

پرسش 81: آیا زود داد و فریاد راه میاندازید و چیزها را پرت می کنید؟

پرسش 82: آیا می ترسید که مبادا در انظار مردم غش کنید و بیفتید؟

پرسش 83: آیا حس میکنید که اگر به دیگران زیاد رو بدهید سوارتان می شوند؟

پرسش 84: آیا فکر میکنید خیالاتی شده اید؟

پرسش 85: آیا فکر میکنید که آنقدر گناهکارید که باید عذاب و عقوبت ببینید؟

پرسش 86: آیا فکرها و شکلهای خیالی ترسناک به سرتان می آید؟

پرسش 87: آیا فکر میکنید عیب و نقص با اختلال عمده ای در بدنتان پیدا شده است؟

پرسش 88: آیا هرگز با کسی احساس صمیمیت کرده اید؟

پرسش 89: آیا بیشتر اوقات احساس تقصیر و گناه میکنید؟

پرسش 90: آیا در مورد مسائل جنسی فکرهای ناراحت کننده ای دارید؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه