مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست اضطراب اجتماعی SPIN

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: من از افراد صاحب قدرت می ترسم.

پرسش 2: از این که جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.

پرسش 3: مهمانی ها و گردهمایی ها مرا می ترساند.

پرسش 4: من از صحبت کردن با افرادی که نمی شناسم ، اجتناب می کنم.

پرسش 5: مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا می ترساند.

پرسش 6: ترس از دستپاچه شدن موجب می شود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.

پرسش 7: عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته می کند.

پرسش 8: از رفتن به مهمانی ها اجتناب می کنم.

پرسش 9: از فعالیت هایی که در آنها مرکز توجه باشم ، اجتناب می کنم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 10: صحبت کردن با غریبه ها مرا می ترساند.

پرسش 11: من از صحبت در حضور جمع اجتناب می کنم.

پرسش 12: من همه کار انجام می دهم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.

پرسش 13: زمانی که با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت می کند.

پرسش 14: وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند، از انجام کاها دچار ترس می شوم.

پرسش 15: احساس خجالتی بودن یا احمق به نظر رسیدن از جمله ترسهای جدی من است.

پرسش 16: از صحبت کردن با فردی که صاحب قدرت و مقام است ، اجتناب می کنم.

پرسش 17: دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحت کننده است.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه