مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست افکار خودکشی بک

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1:

پرسش 2:

پرسش 3:

پرسش 4:

پرسش 5:

پرسش 6:

پرسش 7:

پرسش 8:

پرسش 9:

پرسش 10:

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11:

پرسش 12:

پرسش 13:

پرسش 14:

پرسش 15:

پرسش 16:

پرسش 17:

پرسش 18:

پرسش 19:

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه